- Tilapia

Coptodon rendalli
Thumbi ouest nord - 2001
Type
dia
Photos
ma-0440
Plongée
-
Boites  
C/1
n°Diapos
31

Mpanga rock - 2001
Type
dia
Photos
ma-0477
Plongée
-
Boites  
E/1
n°Diapos
28
Oreochomis lidole
Mpanga rock - 2001
Type
dia
Photos
ma-0441
Plongée
-
Boites  
E/1
n°Diapos
29