- Protomelas

Protomelas annectens
Gome rock - 2001
Type
dia
Photos
ma-0364
Plongée
-
Boites  
D/1
n°Diapos
24
Protomelas annectens
Gome rock - 2001
Type
dia
Photos
ma-0365
Plongée
-
Boites  
D/1
n°Diapos
25
Protomelas annectens
Namalenje Island - 2001
Type
dia
Photos
ma-0366
Plongée
-
Boites  
E/1
n°Diapos
6

Protomelas sp. 'johnstoni solo'
Chitimba bay large - 2001

Type
dia
Photos
ma-0357
Plongée
-
Boites  
A/2
n°Diapos
15

Protomelas Fenestratus
Mbenji Island - 2001
Type
dia
Photos
ma-0367
Plongée
-
Boites  
F/2
n°Diapos
7
Protomelas Fenestratus
Mbenji Island - 2001

Type
dia
Photos
ma-0368
Plongée
-
Boites  
F/2
n°Diapos
8
Protomelas Fenestratus
Mbenji Island - 2001

- Femelle

Type
dia
Photos
ma-0369
Plongée
-
Boites  
F/2
n°Diapos
9

Protomelas taeniolatus taeniolatus
Mphanga rocks - 2001

Type
dia
Photos
ma-0371
Plongée
-
Boites  
A/1
n°Diapos
36
Protomelas taeniolatus taeniolatus
Mphanga rocks - 2001
Type
dia
Photos
ma-0372
Plongée
-
Boites  
E/1
n°Diapos
27

Protomelas taeniolatus taeniolatus
Namalenje Island - 2001

Type
dia
Photos
ma-0373
Plongée
-
Boites  
E/1
n°Diapos
11
Protomelas taeniolatus taeniolatus
Namalenje Island - 2001
Type
dia
Photos
ma-0374
Plongée
-
Boites  
E/1
n°Diapos
12
Protomelas taeniolatus taeniolatus
Namalenje Island - 2001

- Femelle
Type
dia
Photos
ma-0375
Plongée
-
Boites  
E/1
n°Diapos
13

Protomelas ornatus
Cobué Mozambique - 2001

Type
dia
Photos
ma-0376
Plongée
-
Boites  
B/2
n°Diapos
22
Protomelas ornatus
Minos reef Mozamb - 2001
Type
dia
Photos
ma-0377
Plongée
-
Boites  
B/2
n°Diapos
17
Protomelas ornatus
Minos reef Mozamb - 2001
- Femelle
Type
dia
Photos
ma-0378
Plongée
-
Boites  
D/2
n°Diapos
18

Protomelas similis
Namalenje Island - 2001
Type
dia
Photos
ma-0379
Plongée
-
Boites  
F/2
n°Diapos
14
Protomelas similis
Cobué Mozambique - 2001
Type
dia
Photos
ma-0370
Plongée
-
Boites  
E/2
n°Diapos
15

Protomelas sp. 'steveni taiwan'
Taiwan reef - 2001
Type
dia
Photos
ma-0380
Plongée
-
Boites  
B/2
n°Diapos
48
Protomelas sp. 'steveni taiwan'
Taiwan reef - 2001
Type
dia
Photos
ma-0381
Plongée
-
Boites  
B/2
n°Diapos
49
Protomelas sp. 'steveni taiwan'
Taiwan reef - 2001
Type
dia
Photos
ma-0382
Plongée
-
Boites  
B/2
n°Diapos
50
Protomelas sp. 'steveni taiwan'
Taiwan reef - 2001

- Femelle
Type
dia
Photos
ma-0383
Plongée
-
Boites  
E/2
n°Diapos
16

Protomelas sp. 'steveni impérial '
Chiloelo - Mozambique - 2001
Type
dia
Photos
ma-0384
Plongée
-
Boites  
F/1
n°Diapos
32
Protomelas sp. 'steveni impérial '
Chinuni Mozambique - 2001
Type
dia
Photos
ma-0385
Plongée
-
Boites  
D/2
n°Diapos
3
Protomelas sp. 'steveni impérial '
Chinuni Mozambique - 2001

- Femelle
Type
dia
Photos
ma-0386
Plongée
-
Boites  
F/1
n°Diapos
37
Protomelas sp. 'steveni impérial '
Masinje - 2001
Type
dia
Photos
ma-0392
Plongée
-
Boites  
D/1
n°Diapos
8

Protomelas sp. 'steveni impérial '
Masimbwe Likoma - 2001
Type
dia
Photos
ma-0387
Plongée
-
Boites  
B/2
n°Diapos
12
Protomelas sp. 'steveni impérial '
Masimbwe Likoma - 2001

- Femelle
Type
dia
Photos
ma-0388
Plongée
-
Boites  
B/2
n°Diapos
13
Protomelas sp. 'steveni impérial '
Mbuzi Likoma - 2001
Type
dia
Photos
ma-0389
Plongée
-
Boites  
B/1
n°Diapos
39
Protomelas sp. 'steveni impérial '
Mbuzi Likoma - 2001
Type
dia
Photos
ma-0390
Plongée
-
Boites  
B/1
n°Diapos
40
Protomelas sp. 'steveni impérial '
Mbuzi Likoma - 2001

- Femelle
Type
dia
Photos
ma-0391
Plongée
-
Boites  
B/1
n°Diapos
41