- Labeotropheus

Labeotropheus fuelborni "charo"
Charo Island - 2001

Type
dia
Photos
ma-0153
Plongée
-
Boites  
A/2
n°Diapos
27
Labeotropheus fuelborni "chitande"
Chitande Island - 2001

Type
dia
Photos
ma-0154
Plongée
-
Boites  
A/1
n°Diapos
30
Labeotropheus fuelborni "chirwa"
Chirwa - 2001
Type
dia
Photos
ma-0155
Plongée
-
Boites  
E/1
n°Diapos
33
Labeotropheus fuelborni "katal"
Katal Island - 2001
- Mâle
Type
dia
Photos
ma-0156
Plongée
-
Boites  
A/1
n°Diapos
42
Labeotropheus fuelborni "katal"
Katal Island - 2001
- Mâle OB
Type
dia
Photos
ma-0157
Plongée
-
Boites  
A/1
n°Diapos
43
Labeotropheus fuelborni "katal"
Katal Island - 2001
- Femelle
Type
dia
Photos
ma-0158
Plongée
-
Boites  
A/1
n°Diapos
44


Labeotropheus trewavasae "chinuni"
Chinuni - Mozambique - 2001
Type
dia
Photos
ma-0159
Plongée
-
Boites  
D/2
n°Diapos
1
Labeotropheus trewavasae "chinuni"
Chinuni - Mozambique - 2001
Type
dia
Photos
ma-0160
Plongée
-
Boites  
F/1
n°Diapos
34
Labeotropheus trewavasae "chiofu"
Chiofu - 2001
Type
dia
Photos
ma-0161
Plongée
-
Boites  
F/1
n°Diapos
13
Labeotropheus trewavasae "chiofu"
Chiofu - 2001
Type
dia
Photos
ma-0162
Plongée
-
Boites  
D/1
n°Diapos
13
Labeotropheus trewavasae "katal"
Katal Island - 2001
- Mâle
Type
dia
Photos
ma-0163
Plongée
-
Boites  
A/1
n°Diapos
40
Labeotropheus trewavasae "katal"
Katal Island - 2001
- Femelle
Type
dia
Photos
ma-0164
Plongée
-
Boites  
A/1
n°Diapos
41
Labeotropheus trewavasae "red top"
Maleri Island - 2001
Type
dia
Photos
ma-0165
Plongée
-
Boites  
C/2
n°Diapos
39
Labeotropheus trewavasae "nkhofwange"
Nkhofwange reef - 2001
- Mâle
Type
dia
Photos
ma-0166
Plongée
-
Boites  
A/1
n°Diapos
47
Labeotropheus trewavasae "nkhofwange"
Nkhofwange reef - 2001
- Femelle OB
Type
dia
Photos
ma-0167
Plongée
-
Boites  
A/1
n°Diapos
48
Labeotropheus trewavasae "nkhofwange"
Nkhofwange reef - 2001
- Femelle O
Type
dia
Photos
ma-0168
Plongée
-
Boites  
A/1
n°Diapos
49
Labeotropheus trewavasae "mbuzi"
Likoma Island - Mbuzi isl - 2001
Type
dia
Photos
ma-0169
Plongée
-
Boites  
E/1
n°Diapos
49
Labeotropheus trewavasae "thumbi ouest"
Thumbi ouest sud - 2001
- Mâle
Type
dia
Photos
ma-0170
Plongée
-
Boites  
C/1
n°Diapos
11
Labeotropheus trewavasae "thumbi ouest"
Thumbi ouest sud - 2001
- Mâle OB
Type
dia
Photos
ma-0171
Plongée
-
Boites  
C/1
n°Diapos
12
Labeotropheus trewavasae "thumbi ouest"
Thumbi ouest sud - 2001
- Femelle OB
Type
dia
Photos
ma-0172
Plongée
-
Boites  
C/1
n°Diapos
13
Labeotropheus trewavasae "thumbi ouest"
Thumbi ouest sud - 2001
- Femelle OB
Type
dia
Photos
ma-0173
Plongée
-
Boites  
C/1
n°Diapos
14
Labeotropheus trewavasae "thumbi ouest"
Thumbi ouest sud - 2001
- Mâle OB
Type
dia
Photos
ma-0174
Plongée
-
Boites  
E/2
n°Diapos
24
Labeotropheus trewavasae "thumbi ouest"
Thumbi ouest sud - 2001
- Mâle
Type
dia
Photos
ma-0175
Plongée
-
Boites  
E/2
n°Diapos
25
Labeotropheus trewavasae "thumbi ouest"
Thumbi ouest sud - 2001
- Femelle OB
Type
dia
Photos
ma-0176
Plongée
-
Boites  
E/2
n°Diapos
26
Labeotropheus trewavasae "thumbi ouest"
Thumbi ouest sud - 2001
- Mâle
Type
dia
Photos
ma-0177
Plongée
-
Boites  
E/2
n°Diapos
27
Labeotropheus trewavasae "zimbawe rock"
Zimbawe rock - 2001
- Mâle
Type
dia
Photos
ma-0178
Plongée
-
Boites  
C/1
n°Diapos
42
Labeotropheus trewavasae "zimbawe rock"
Zimbawe rock - 2001
- Femelle OB
Type
dia
Photos
ma-0179
Plongée
-
Boites  
E/1
n°Diapos
17
Labeotropheus trewavasae "zimbawe rock"
Zimbawe rock - 2001
- Mâle
Type
dia
Photos
ma-0180
Plongée
-
Boites  
E/2
n°Diapos
33