Anthias/Barbiers - Anthiinae Serranidae

Anthias Bijou - Pseudanthias squamipinnis

Le Croisic 2014 - femelle
Le Croisic 2014 - mâle