Touracos et Colious


Touraco à joues blanches - Tauraco leucotis

Ethiopie - Lac Langano 2017

Ethiopie - Lac Langano 2017

Touraco masqué - Corythaixoides personatus

Ethiopie - Lac Langano 2017

Touraco à ventre blanc - Corythaixoides leucogaster

Ethiopie - Lac Langano 2017 - femelle

Ethiopie - Awassa 2017 - mâle
Ethiopie - Lac Langano 2017 - mâle

Kenya - Amboseli 2015 - femelle

Coliou rayé - Colius striatus

Ethiopie - Lac Langano 2017