Ibis et Flamants


Ibis falcinelle - Plegadis falcinellus

Ethiopie - Awassa 2017

Ibis hagedash - Bostrychia hagedash

Ethiopie - Awassa 2017

Kenya - Lac Naivasha 2015 Crescend Island
Kenya - Lac Naivasha 2015 - Bâteau

Ibis sacré - Threskiornis aethiopicus

Ethiopie - Awassa 2017

Kenya - Lac Naivasha -2015
Kenya - Amboseli 2015

Tanzanie - Ngorongoro - 2012

Flamant nain - Phoeniconaias minor

Ethiopie - Lac Langano 2017

Tanzanie - Lac Natron - 2012